Flag of Scotland Public Appointments
BuildingWoman
Main Site Navigation
People in a meeting and Helicopter rescue
Main Content Area Man holding a card advert - current positions

Members

This appointment is closed and is displayed for reference only. 

Reference:0562 

Remuneration:£10,065 per annum 

Location:Inverness 

Closing date:15 November 2013 at midnight 

Highlands and Islands Enterprise


Appointment of Board Members


Appointments for three years


Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean


A’ Cur Buill a’ Bhùird ann an Dreuchd


Suidheachaidhean airson trì bliadhna


Scottish Ministers wish to appoint up to three new Members to the Board of Highlands and Islands Enterprise (HIE).  The appointments will be for three years from 1 April 2014.


Tha Ministearan na h-Alba airson suas ri trì buill ùra a chur an dreuchd air Bòrd Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean (HIE).  Mairidh na dreuchdan airson trì bliadhna bho 1 Giblean 2014.


HIE is the economic and community development agency for an area covering more than half of Scotland’s land mass, stretching from Shetland in the north to the southern tip of Argyll and including almost 100 inhabited islands.  In collaboration with other partners in the public sector, we aim to support the delivery of the Scottish Government’s stated purpose, “to create a more successful country, with opportunities for all of Scotland to flourish, through increasing sustainable economic growth”.  HIE has statutory powers to promote and assist economic development, enterprise, training, business competitiveness, strong communities, environmental improvement and international competitiveness and to advise Scottish Ministers on all related matters.  Further information on HIE is available on www.hie.co.uk.


’S e HIE a’ bhuidheann leasachaidh eaconamach is coimhearsnachd airson roinn a tha a’ còmhdach barrachd air leth fearann na h-Alba air fad, a’ sìneadh bho Sealtainn aig tuath gun rubha as fhaide deas ann an Earra-Ghàidheal agus a’ gabhail a-steach faisg air 100 eilean sa bheil daoine a’ fuireach. Ann an co-obrachadh le buidhnean-compàirt eile sa roinn phoblaich, tha sinn ag amas air taic a thoirt dha lìbhrigeadh cuspair ainmichte Riaghaltas na h-Alba,   “dùthaich nas soirbheachaile a chruthachadh, le cothroman dha Alba air fad a bhith a’ soirbheachadh, tro bhith a’ meudachadh fàs eaconamach seasmhach”.  Tha cumhachdan reachdail aig HIE airson a bhith ag adhartachadh is a’ cuideachadh le leasachadh eaconamach, iomairt, trèanadh, farpaiseachd ghnìomhachais, coimhearsnachdan làidir, leasachadh àrainneachail agus farpaiseachd eadar-nàiseanta agus airson comhairle a thoirt dha Ministearan na h-Alba air gach cùis co-cheangailte riutha sin. Tha tuilleadh fiosrachaidh mu HIE ri fhaighinn air www.hie.co.uk.


Board Members are appointed by the Scottish Ministers in accordance with paragraph 5(a) of Schedule 1 of the Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990.  The appointments are made in line with the Code of Practice issued by the Commissioner for Public Appointments in Scotland.  The Chief Executive is also a full member of the Board.


Bidh Ministearan na h-Alba a’ cur Buill a’ Bhùird ann an dreuchd a rèir paragraf 5(a) de Phàipear-taice 1 ann an Achd Iomairt is Bailtean Ùra (Alba) 1990.  Tha na dreuchdan gan suidheachadh a rèir Cod Obrachaidh  Coimiseanair nan Dreuchdan Poblach ann an Alba. Tha an t-Àrd Oifigear cuideachd na làn bhall den Bhòrd.


Board Member Duties and Responsibilities


Dleastanasan is Uallaichean Buill a’ Bhùird


The Board have corporate responsibility for ensuring that HIE fulfil the aims and objectives set by the Scottish Ministers and for promoting the efficient and effective use of staff and other resources by HIE in accordance with the principles of Best Value as set out in the Scottish Public Finance Manual (SPFM).  To this end, and in pursuit of its wider corporate responsibilities, the Board shall: • establish the overall strategic direction of HIE within the policy, planning and resources framework determined by the Scottish Ministers;

 • ensure that the Scottish Ministers are kept informed of any changes which are likely to impact on the strategic direction of HIE or on the attainability of its targets, and determine the steps needed to deal with such changes;

 • ensure that any statutory or administrative requirements for the use of public funds (i.e. all funds falling within the stewardship of HIE) are complied with; that the Board operates within the limits of its statutory authority and any delegated authority agreed with the sponsor Directorate, and in accordance with any other conditions relating to the use of public funds; and that, in reaching decisions, the Board takes into account relevant guidance issued by the Scottish Ministers;

 • ensure that the Board receives and reviews regular financial information concerning the management of HIE; is informed in a timely manner about any concerns about the activities of HIE; and provides positive assurance to the sponsor Directorate that appropriate action has been taken on such concerns;

 • demonstrate high standards of corporate governance at all times, including by setting up and using an independent audit committee - in accordance with the guidance on Audit Committees in the SPFM - to help the Board to address the key financial and other risks facing HIE. The Board is expected to assure itself on the effectiveness of the internal control and risk management systems;

 • provide commitment and leadership in the development and promotion of Best Value principles throughout the organisation; and

 • appoint with the Scottish Ministers' approval a Chief Executive to HIE and, in consultation with the sponsor Directorate, set performance objectives and remuneration terms linked to these objectives for the Chief Executive which give due weight both to the proper management and use of public monies and to the delivery of outcomes in line with the Scottish Ministers' priorities.


Tha uallach corporra air a’ Bhòrd gus dèanamh cinnteach gu bheil HIE a’ coileanadh nan amasan is nan rùintean a shuidhich Ministearan na h-Alba agus airson cleachdadh èifeachdach is buadhach de luchd-obrach is de ghoireasan eile a rèir prionnsabalan Sàr Luach  mar a tha ann an Leabhar-làimhe Ionmhas Poblach na h-Alba (SPFM).  Gus seo a dhèanamh, agus airson a dhleastanasan corporra in-ghabhalach eile a choileanadh nì am Bòrd na leanas:  • stèidhichidh e slighe ro-innleachdail iomlan HIE taobh a-staigh a’ phoileasaidh, frèam dealbhachaidh is ghoireasan a chomharraich Ministearan na h-Alba;

 • nì e cinnteach gu bheil Ministearan na h-Alba a’ faighinn fiosrachadh mu atharrachaidhean sam bith a dh’fhaodadh buaidh a thoirt air slighe ro-innleachdail HIE no air ruigsinneachd a chuid thargaidean, agus  mìnichidh e na ceuman a dh’fheumar a ghabhail airson dèiligeadh ri na h-atharrachaidhean sin;

 • nì e cinnteach gu bheilear a’ cumail ri riatanasan reachdail no rianachail sam bith co-cheangailte ri cleachdadh maoinean poblach i.e. na maoinean uile a tha taobh a-staigh stiùbhartachd HIE); gu bheil am Bòrd ag obair taobh a-staigh ùghdarrais reachdail agus ùghdarras tiomnaichte eile a chaidh aontachadh leis a’ Bhuidhinn Stiùiridh urrasaichte, agus a rèir cùmhnantan sam bith eile co-cheangailte ri cleachdadh maoinean poblach;  agus, ann a bhith a’ tighinn gu co-dhùnaidhean, gum bi am Bòrd a’ cumail ri stiùireadh buntainneach bho Ministearan na h-Alba; 

 • nì e cinnteach gum bi am Bòrd a’ faighinn is a’ sgrùdadh fiosrachadh ionmhasail mu stiùireadh HIE gu riaghailteach; gun tèid fiosrachadh a thoirt dha ann an deagh àm mu dhraghan sam bith co-cheangailte ri obair HIE; agus gun tèid dearbhachd chinnteach a thoirt dhan Bhuidhinn Stiùiridh urrasaichte gun deach dèiligeadh gu cothromach ri na draghan; gun tèid inbhean àrda de riaghladh corporra fhoillseachadh aig gach àm,  a’ gabhail a-steach a bhith a’ suidheachadh is a’ cleachdadh comataidh sgrùdaidh neo-eisimeileach – a rèir stiùireadh air Comataidhean Sgrùdaidh  ann an SPFM – airson am Bòrd a chuideachadh le bhith a’ dèiligeadh ri na prìomh chunnartan ionmhais is cunnartan eile a tha mu choinneamh HIE. Thathas a’ sùileachadh gun toir am Bòrd dearbhachd dha fhèin mu èifeachdachd siostaman smachd air an taobh a-staigh agus comharrachadh cunnartan riaghlaidh;

 • gum foillsich e dleastanas is ceannas co-cheangailte ri leasachadh is adhartachadh  prionnsabalan Sàr Luach tron bhuidhinn air fad; agus

 • gun suidhich e, le aonta bho Ministearan na h-Alba, Àrd Oifigear HIE agus ann an co-chomhairle leis a’ Bhuidhinn Stiùiridh urrasaichte, amasan coileanaidh agus cumhachan ìocaidh dhan Àrd Oifigear co-cheangailte ri na h-amasan sin a tha a’ cur cuideam ceart, an dà chuid, air riaghladh is cleachdadh freagarrach de ionmhas poblach agus air lìbhrigeadh amasan a rèir prìomhachasan Ministearan na h-Alba.


Individual Board members shall act in accordance with their wider responsibility as Members of the Board - namely to: • comply at all times with the code of conduct for HIE www.hie.co.uk/board-members/conduct that is adopted by HIE and with the rules relating to the use of public funds, conflicts of interest and confidentiality;

 • not misuse information gained in the course of their public service for personal gain or for political profit, nor seek to use the opportunity of public service to promote their private interests or those of connected persons or organisations;

 • comply with the relevant Code of Conduct on the acceptance of gifts and hospitality, and of business appointments; and

 • act in good faith and in the best interests of HIE at all times.


Bidh buill fa leth den Bhòrd ag obair a rèir nan dleastanasan fharsaing aca mar Bhuill a’ Bhùird - airson: • cumail an-còmhnaidh ri riaghailt obrach HIE www.hie.co.uk/board-members/conduct ris a bheil HIE air gabhail agus ri na riaghailtean co-cheangailte ri maoineachadh poblach, strì eadar com-pàirtean agus dìomhaireachd;

 • gun mì-chleachdadh a dhèanamh air fiosrachadh a fhuaras an lùib an seirbheis  phoblaich airson buannachd phearsanta no prothaid phoilitigeach, no gun a bhith a’ cleachdadh cothroman air seirbheis phoblach airson an cùisean prìobhaideach fhèin no cùisean co-cheangailte ri daoine no buidhnean co-cheangailte a chur air adhart;

 • cumail an-còmhnaidh ris an Riaghailt Obrach bhuntainnich co-cheangailte ri bhith a’ gabhail ghibhtean is aoigheachd, agus dreuchdan gnìomhachais; agus

 • obrachadh ann an deagh rùn agus airson math HIE aig gach àm.


Duties of individual board members will include the following: • contribute to consideration of key issues before the board;

 • support the Chief Executive, the Senior Management Team and wider HIE staff, ensuring that the values and standards expected are maintained at all times;

 • take responsibility for specific tasks, including representing the Board at events, as agreed with the Board and/or Chairman; and

 • to consistently demonstrate high standards of personal integrity and corporate governance.


Bidh dleastanasan buill fa leth a’ Bhùird a’ gabhail a-steach na leanas: • cur ri beachdachadh air prìomh chùisean a tha fa chomhair a’ bhùird;

 • taic a thoirt dhan Àrd Oifigear, Àrd Sgioba Riaghlaidh agus luchd-obrach eile HIE, a’ dèanamh cinnteach gu bheilear a’ cumail ri na luachan is na inbhean sùilichte aig gach àm;

 • uallach a ghabhail airson gnìomhan sònraichte, nam measg a bhith a’ riochdachadh a’ Bhùird aig tachartasan, mar a th’ air aontachadh leis a’ Bhòrd agus/no an Neach-cathrach; agus

 • àrd inbhean de threibhdhireas phearsanta is de riaghladh corporra fhoillseachadh gu cunbhalach.


Skills, knowledge and experience required


Sgilean, eòlas is fiosrachadh riatanach


Essential


Successful candidates must be able to: • provide strategic direction;

 • challenge constructively and influence decision making within a board or team setting;

 • communicate effectively (orally) with a range of audiences including businesses and stakeholders; and

 • demonstrate knowledge and understanding of the principles of sustainable economic and community development, and their application in the Highlands and Islands or a similar area.


Deatamach


Feumaidh tagraichean soirbheachail a bhith comasach air: • stiùireadh ro-innleachdail a thabhainn;

 • co-dhùnaidhean a chonnsachadh ann an dòigh cuideachail agus buaidh a thoirt air co-dhùnaidhean taobh a-staigh suidheachadh bùird no sgioba;

 • bruidhinn gu h-èifeachdail ri farsaingeachd de luchd-amais a’ gabhail a-steach gnìomhachasan is luchd-earrainn; agus

 • eòlas is tuigse fhoillseachadh de phrionnsabalan leasachaidh seasmhach, eaconamach is àrainneachd, agus mar a tha iad ag obrachadh air Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan no ann an àite coltach riutha.


Desirable


It would also be helpful if candidates could demonstrate: • recent financial and/or governance experience in the public, private or third sector;

 • experience of operating at a senior level in a public, private or third sector organisation;

 • experience of contributing to the economy or society in the Highlands and Islands; and

 • an understanding of the main drivers of the Highlands and Islands economy.


Feumail


Bhiodh e feumail nam b’ urrainn dha tagraiche na leanas fhoillseachadh: • eòlas gnàthaichte ann an cùisean ionmhais is/no riaghlaidh san roinn phoblaich, phrìobhaidich no san treas roinne;

 • eòlas obrach aig àrd ìre ann am buidheann poblach, prìobhaideach no ann an treas roinn;

 • eòlas ann a bhith a’ cur ris an eaconamaidh no ri sòisealtas air Ghàidhealtachd agus sna h-Eileanan; agus

 • tuigse air prìomh adhartaichean an eaconamaidh air a’ Ghàidhealtachd is anns na h-Eileanan.


Remuneration


Members are paid £10,065 per annum, paid monthly, based on daily fee of £419 for an average of two days per month.  The appointments are non pensionable.


Pàigheadh


Tha buill a’ faighinn tuarastal de £10,065 gach bliadhna, air a phàigheadh sa mhìos, stèidhichte air duais làitheil de £419 airson cuibheas de dhà latha sa mhìos. Chan eil peinnsean an cois nan dreuchdan.


Term of Appointment


Appointments will be for three years from 1 April 2014, with the possibility of reappointment based on effective performance and on satisfying the requirements of the role at the time of reappointment.


Cùmhnantan Obrach


Bidh na dreuchdan airson trì bliadhna bho 1 Giblean 2014, le cothrom ath-shuidheachadh a rèir coileanadh èifeachdach agus ma thèid riatanasan na dreuchd aig àm an t-suidheachaidh a choileanadh.


Time Commitment


Overall, it is anticipated that the appointment will involve a time commitment of two days per month after the induction phase.  This will include attendance at board meetings of which there are usually six per year.  In addition, you will be expected to devote appropriate preparation time ahead of each meeting.


Dleastanas a thaobh Ùine


Gu h-iomlan, thathas a’ sùileachadh gum bi dleastanas de dhà latha obrach sa mhìos an dèidh àm oideachaidh an cois na dreuchd. Bidh seo a’ gabhail a-steach a bhith a’ frithealadh coinneamhan a’ bhùird agus tha sia dhiubh sin ann sa bhliadhna anns a’ chumantas. A thuilleadh air sin bithear a’ sùileachadh gun cuir thu ùine iomchaidh seachad ag ullachadh airson gach coinneimh.


Location of Meetings


Board meetings normally take place in Inverness, however, membership of the Board will involve an element of travel to a range of locations throughout the Highlands and Islands and, from time to time, elsewhere.  By accepting this appointment, you have confirmed that you are able to allocate sufficient time to meet the expectations of your role.


Àiteachan nan Coinneamhan


‘S ann ann an Inbhir Nis as àbhaist dha coinneamhan bùird a bhith ach bidh tomhas siubhail gu raon àiteachan tron Ghàidhealtachd is tro na h-Eileanan, agus bho àm gu àm gu àiteachan eile, co-cheangailte ri ballrachd a’ Bhùird. Le bhith a’ gabhail na dreuchd tha thu air aontachadh gun urrainn dhut ùine gu leòr a thabhainn airson obair na dreuchd a choileanadh.


Closing date for applications is Friday, 15 November 2013.


Ceann-latha airson tagraidhean: Dihaoine, 15 Samhain 2013.


Scottish Ministers welcome applications from groups currently under-represented on Scotland’s public bodies, such as women, disabled people and people aged under 50.


Tha Ministearan na h-Alba a’ cur fàilte air tagraidhean bho bhuidhnean a tha an-dràsta gun riochdachadh iomchaidh air buidhnean poblach na h-Alba, leithid boireannaich, daoine ciorramach agus daoine fo aois 50.


Appointed on merit; committed to diversity and equality.


Suidhichte a rèir airidheachd; le dleastanas airson iomadachd is co-ionannachd.

Application Information

We encourage candidates to apply for this appointment online, however a downloadable application form is also available below.

Closing date for applications is Friday, 15 November 2013.

Ceann-latha airson tagraidhean: Dihaoine, 15 Samhain 2013.

If you experience any difficulties accessing our website, please contact the Public Appointments Centre of Expertise (PACE) on Freephone 0800 015 8449 or by email at paapplicationsmailbox@scotland.gsi.gov.uk.

Ma bhios duilgheadas agad a’ faighinn gun làraich-lìn againn cuir fios gu Ionad Ealantais nan Dreuchdan Poblach (PACE) air Saor-fòn 0800 015 8449 no air post-d aig paapplicationsmailbox@scotland.gsi.gov.uk.